Eşyanın re’sen imhası

MADDE 98 – (1) Gümrüğe sunulan eşyanın gümrük beyanında bulunulmadan önce herhangi bir kaza sonucu ya da elde olmayan nedenlerle tamamen veya kısmen hasara uğraması, harap olması, bozulması gibi nedenlerle bir arada bulunduğu eşya veya çevreye zarar verir hale gelmesi veya tehlike arz etmesi halinde, gümrük idaresi bu eşyayı sahibine veya gümrük beyanında bulunacak kişiye haber vermeden re’sen imha ettirebilir. Yapılan işler sonucundan eşya sahibine yazılı bilgi verilir ve eşyanın imhasına ilişkin varsa yapılmış olan masraflar sahibinden tahsil edilir.

(2) Eşyanın bir kısmının imha edilmesi halinde, kalan kısmı için sahibine yapılacak yazılı bildirim sonucundaki talep doğrultusunda işlem yapılır.

(3) Eşyanın yukarıda belirtildiği şekilde imhası gümrük idare amiri veya görevlendireceği amir veya memur başkanlığında en az üç kişiden oluşan bir komisyon tarafından karara bağlanır ve imha işlemleri bu komisyon tarafından sonuçlandırılır. İmha kararının alınması ve imha sonuçları komisyon tarafından tutanağa bağlanır.


Lisanslı Atık Geri Kazanım/Bertaraf Tesisimizde Çevre Mühendisi kadromuz nezaretinde yapılmaktadır. Atık İmha işlemi aşağıdaki gibi yapılacaktır;

Teknik Ekibimiz ilgili kurumu ziyaret eder, imha edilecek gümrük ürünlerinin tespitini yapar.

Lisanslı Atık Taşıma araçlarımız gümrüklerde tasfiye olmuş ürünleri bulunduğu yerden teslim alır.

İmha edilecek ekonomik değerini yitirmiş gümrük ürünleri profesyonel ekibimizle araçlara yüklenir ve imha merkezimize güvenle nakledilir.

Gümrük ürünleri ile dolu olan araç tartılır, kilitleri açılarak boşaltılır ve kayıt altına alınır.

Tehlike arz eden gümrük ürünleri, parçalayıcıdan geçirilerek, parçalanır.

Parçalayıcıdan geçen, gümrük ürünleri hammadde olarak kullanılması amacı ile sevk edilir.

Konuyla alakalı tutanak ve raporlama firmanıza teslim edilir.


İrtibat : 0 212 606 03 24

Email : e-atik@eag.com.tr